ເຄພີບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ

会社紹介

株式会社KPSはラオス厚生労働省の許可を得て、2012年に設立し、ラオス国内の活動を開始ました。そして、2015年に海外へ人材を送り出す許可を得て、活動開始しました。

弊社はよい人材を探し、集め、紹介する事を第一とします。そして、今まで(2012-2015年)ビエンチャン都を初め、サワンナケート県を含む、6000人以上の人材を、工場や会社に紹介してきました。

弊社はサワンナケート セーノ特別経済地域にある人材紹介サービスkp会社と協力し、特別経済地域にある工場や会社の求人依頼を受け、手早く、お客様の求人依頼に答えられるように力を尽くしております。

お客様の会社の発展や実績を上げられるためによい人材を育成する事に励んでまいります。

会社方針

ラオス第一を目指せ、国内だけではなく、海外にも幅広く良い人材を育成し、提供出来ることを願っております。

ビェンチャン都 サイセッター市 ポンパナウ村 ポンパナウーポントーン通り

+856-21-418-073
+856-21-418-074

経営理念

お客様へ

お客様の希望に答えられるように、誠を持って、最もよいサービスを提供する事。

スタッフに

スタッフに対しても家族同様、よりよい生活が出来るように

パートナーに

国際標準でそれぞれの国の法律を尊重しながら、パートナーとビジネスを行う。

社員に

人材育成に努め、能力と正義を持つ社員へ

会社に

私たち、皆会社の発展や成功に繋がる大切なものです。

企業情報

社名

ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານຈຳກັດ
KP Service & Labour Development Co., Ltd

創業

2015年に設立

社長

ケマサート ピラパンデット

理事

ポンサイ ジャランスウク
チッタラット ピラパンデット

経営担当社長

ポペット ピラパンデット

ビェンチャン オーフィスの住所

ビェンチャン都 サイセッター市 ポンパナウ村 ポンパナウーポントーン通り

サワンナケート オーフィス住所

ラオス サワンナケート県 ナーコンカイソンポンヴィハーン市 ウドンヴィライ村 9番通り

当社のサービス

私たちは、優秀な人材探しやご提供において、2012年から現在までの長年の経験を有しており、この業界の第一人者です。

01

契約社員紹介サービス

02

人材紹介サービス

03

労働許可とビザ申請サービス

04

労働許可とビザ申請サービス

05

研修サービス

06

掃除 清掃サービス

07

運転手サービス

0
会社設立
0
会社グルーブ
0
お客様 
0
以上の人材を提供した

会社グルーブ

KP CO.,LTD

K.P-NISSIEI-MIZUKI CO.,LTD

PP CO.,LTD

LAO TOYOTA SERVICE CO.,LTD

KP BEAU LAO

KPTL AUTO CO.,LTD

KP 3G & NOMURA TRADING CO.,LTD

LOGITEM LAOS GLKP CO.,LTD

KSP TRADING CO.,LTD

K.P-NISSIEI CO.,LTD

K.P LOGISTICS CO.,LTD

KSV TRADING CO.,LTD

LAO STANLEY CO.,LTD

SODEXXO LAO PVT CO.,LTD

KP HONGKHAM CONSTRUCTION CO.,LTD

お客様 

お問い合わせ

ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານຈໍາກັດ

ビェンチャン都 サイセッター市 ポンパナウ村 ポンパナウーポントーン通り
電話番号 : +856-21-418-073, +856-21-418-074

Email:Info@kpslao.com
Facebook: @kp.service.labour  · Company