ສຳຫຼັບບໍລິສັດຕ້ອງການຫາພະນັກງານ

ຂັ້ນຕອນການບໍລິການ

  1. ບໍລິສັດລູກຄ້າແຈ້ງຫາເຮົາ ກ່ຽວກັບຕຳແຫນ່ງວຽກທີ່ຕ້ອງການ ຜ່ານທາງ ອີເມວ ຫຼື ໂທລະສັບ
  2. ເຮົາດຳເນີນການຊອກຫາຜູ້ສະໝັກຕາມຄຸນສົມບັດ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າພິຈາລະນາ
  3. ບໍລິສັດລູກຄ້າ ຄັດເລືອກຜູ້ສະໝັກເພື່ອນັດສຳພາດ
  4. ດຳເນີນການສຳພາດຮ່ວມກັບບໍລິສັດລູກຄ້າ
  5. ບໍລິສັດລູກຄ້າຕັດສິນໃຈເລືອກພະນັກງານເຂົ້າເຮັດວຽກ ກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີຜູ້ສະໝັກທີ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ພວກເຮົາຈະຈັດຫາຜູ້ສະໝັກໃຫມ່ໃຫ້ທັນທີ

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ບໍລິສັດ ເຄພີ ບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານຈໍາກັດ

ຖະໜົນໂພນພະເນົາ-ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທ : +856-21-418-073, +856-21-418-074

Email:Info@kpslao.com
Facebook: @kp.service.labour  · Company